Telèfon: 964399010 Fax: 964399011 correu: 12002661@edu.gva.es Codi del centre: 12002661


17/1/11

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE LLIBRES PER AL CURS 2011/2012

La direcció del centre comunica que segon l’orde 93/2010 de 14 de desembre publicada en el DOG del 30/12/2010, s’ha obert el termini per a la presentació de sol•licituds d’ajudes econòmiques per a llibres de text per al pròxim curs.

Poden demanar l’ajuda els alumnes que en el proper curs 2011/2012 cursaran SEGON, TERCER I QUART d’E.S.O.

El termini de presentació de les sol•licituds serà fins el 31 de gener de 2011 en la secretaria del centre, tots els dies de 9,30 a 13,30 hores. Dimarts de 16 fins 18 hores.
Les sol•licituds es recolliran en secretaria.
Les bases de la convocatòria es troben exposades en el tauler d’anuncis del centre per si voleu consultar-les.

La documentació a aportar serà la següent:

- Sol•licitud degudament complimentada i signada.
- Fotocopia del NIF/NIE de l’alumne/a.
- Fotocopia del NIF/NIE o passaport del pare i de la mare o del nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, que convivisquen amb l’alumne/a.
- Document facilitat per la entitat bancària on consten el codi compte client, que conté els codis que identifiquen el banc, l’oficina, el dígit de control i número de compte en que haja de ser abonat l’import de l’ajuda. L’alumne haurà de ser titular o cotitular del compte.
- Fotocopia del llibre de família.
- A més a més hauran de presentar original de tots el documents.

Altra documentació per a situacions específiques i que es pot consultar en secretaria:

- Membre d’una família víctima de violència terrorista o de gènere.
- Orfandat absoluta, acollida, etc.
- Discapacitat legalment reconeguda.
- Pare i mare en l’atur o pensionista.
- Família Nombrosa.
- Membre de família d’acolliment familiar.
- Unitat familiar monoparental.

No hay comentarios: