Telèfon: 964399010 Fax: 964399011 correu: 12002661@edu.gva.es Codi del centre: 12002661


10/2/10

Legislació relacionada amb l'educació

ORDE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat. [2011/545]
ORDE 80/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en el Batxillerat

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2010,
de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aprova el Pla General d’Actuació Anual (PGAA)de la Inspecció d’Educació per al curs 2010-2011.

MODIFICACIÓ MATÈRIES OPTATIVES ESO:
ORDE 64/2010, de 16 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’Educació Secundària Obligatòria. [2010/7296]

CORRECCIÓ D'ERRADES MATÈRIES OPTATIVES DISSEY PROPI
: Correcció d’errades de la Resolució de 3 de juny del 2010, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2010-2011 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d’educació secundària obligatòria

Convocatòria d'oposicions de l'any 2010:
RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2010, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyança Secundària, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes i professors tècnics de Formació Professional.

La selecció de centres de pràctiques i orientacions per al desenrotllament del Pràcticum
(ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional
i ensenyances d’idiomes. [2009/11553])

La selecció de centres de pràctiques:
ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s’establixen orientacions per al desenrotllament del Pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a exercir les professions de professor d’educació secundària obligatòria i
batxillerat, formació professional i ensenyances d’idiomes.

Matèries optatives en Batxillerat:
ORDE de 17 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual regula les matèries optatives en el Batxillerat. [2009/7863]

Condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria
(ACÍ
BOE
)(REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria).

Curriculum batxillerat
( DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. DOCV Núm 5806 / 15.07.2008).

Curriculum Bachillerato
(ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del bachillerato. BOE núm.147 del Miercoles 18 junio 2008).

Regulació de les matèries optatives en l'ESO:
ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les matèries optatives en l’educació secundària obligatòria. [2008/7244]

Enseñanzas mínimas bachillerato
(REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE num. 266 Martes 6 noviembre 2007.

CORRECCIÓN
de errores) La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

Curriculum ESO
( DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. DOCV Núm 5562 / 24.07.2007).

Enseñanzas mínimas ESO
(REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE número 5 de 5/1/2007, páginas 677 a 773 (97 págs.)).
Corrección errores calendario aplicación LOE: CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Calendario aplicación LOE
: REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

LOE
(LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE número 106 de 4/5/2006, páginas 17158 a 17207).

DECRET 234/1997, de 2 de setembre
, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària. [97/10025] (PER IMPRIMIR-LO MILLOR ACÍ)

No hay comentarios: